Recursos Educativos

  1. Recursos Educativos
  2. Metodoloxías e estratexias didácticas
  3. Traballo por competencias
27 xullo 2021

Conectivismo: teoría da aprendizaxe para a era dixital

George Siemens autor e desarrollador do termo, defíneo como: "O conectivismo prové unha mirada ás habilidades de aprendizaxe e as tarefas necesarias para que as aprendizaxes florezan nunha era dixital".

20 xullo 2020

Recursos e ideas para desenvolver o storytelling en educación

A lectura e creación de contos con nenos, coñecido como como storytelling, é un recurso pedagóxico con múltiples vantaxes no desenvolvemento dos alumnos: ao ler e escoitar diferentes historias, melloran capacidades como a comprensión, a síntese ou a análise. Ademais, amplían o seu vocabulario e fomentan a creatividade, xa que ao escoitar as historias, o menor vai creando imaxes mentais de personaxes, contornas e sucesos.

10 xullo 2020

Aprendizaxe baseada en casos: que é e como se aplica na aula

A aprendizaxe baseada en casos enfronta ao estudante con ‘circunstancias’ da vida real aplicadas ás materias de cada nivel educativo e que ten que resolver a través da análise, o pensamento crítico e o traballo colaborativo. A continuación, mostramos en que consiste e a súa aplicación na aula.

13 novembro 2019

Programas de mindfulness en educación

Como xa abordamos nunha publicación anterior, aplicar mindfulness na aula permite desenvolver a autoconciencia plena nos estudantes para: promover a súa concentración e atención, ensinar a relaxarse e a liberar a tensión, conectar co seu interior, regular as súas emocións, mellorar a interacción social coa súa contorna, evitar conflitos… En definitiva, conseguir o seu benestar persoal.

16 xaneiro 2019

Comparativa de Aprendizaxes

Neste artigo imos lembrar e comparar unha serie de estratexias didácticas. Poden percibirse como similares, pero teñen diferenzas importantes. Analizamos os puntos crave para distinguilos, e imos lembrar tamén as catro grandes teorías da aprendizaxe onde se enmarca cada un deles como punto de partida.

19 outubro 2017

Unha xirafa na aula. A neurodidáctica chega aos colexios

Desde fai uns poucos anos moitas cuestións que ata agora só intuíamos están a ser obxecto de estudo pola Neurociencia e aos poucos, están a darnos as claves de como aprende o noso cerebro; é agora, con datos na man, cando podemos mellorar aplicando o aprendido ao deseño das nosas clases.

27 xullo 2015

Aprender facendo ou Learning by Doing

John Dewey, filósofo estadounidense, foi un dos primeiros en sinalar que a educación é un "proceso interactivo" por iso se lle pode considerar o pai da educación experiencial moderna. Aprender Facendo ou Learning by Doing non é só unha aprendizaxe por experimientación.

12 marzo 2015

Aprendizaxe-Servizo e TIC: educación tecnolóxica con compromiso social

ApS ou Aprendizaxe-Servizo é unha metodoloxía educativa que une o ensino ao compromiso social ou, como citan na Rede Española de Aprendizaxe-Servizo "É unha práctica educativa na cal rapaces e rapazas aprenden mentres actúan sobre necesidades reais do ámbito coa finalidade de melloralo".

25 novembro 2014

Coñecementos e competencias a través das redes sociais

Os medios sociais chegaron para quedar e son utilizados pola maioría dos estudantes case a calquera idade. Segundo o último estudo sobre conectividade móbil de Protégeles, publicado con motivo do Día da Internet Segura o 11 de febreiro de 2014, o 30% dos nenos e nenas de 10 anos en España xa dispón de teléfono móbil, cifra que ascende ata o 70% aos 12 anos e ao 83% con 14 anos. Ademais, o 72% destes menores entre 11 e 14 anos acceden ás redes sociais.

16 maio 2014

As competencias

As competencias son un compoñente do currículo que aparece por primeira vez no ano 2006 coa aprobación da Lei Orgánica de Educación. Na actualidade, a nova  Lei Orgánica para a Mellora da Calidads Educativa define as competencias como as capacidades para aplicar de forma integrada os contidos propios de cada ensino e etapa educativa, co fin de lograr a realización adecuada de actividades e a resolución eficaz de problemas complexos.