Recursos Educativos

  1. Recursos Educativos
  2. Recursos dixitais

O móbil na aula? Ideas, vantaxes, retos e posibilidades.

O uso da tecnoloxía móbil na aula é un tema de actual debate entre todo tipo de docentes e equipos directivos de centros educativos. É importante entender que non falamos de mobile learning, é dicir, o conxunto de metodoloxías de ensino-aprendizaxe exclusivamente mediante tecnoloxía móbil para educar e aprender en calquera momento e lugar; senón do uso do móbil como unha ferramenta máis dentro da aula como os ordenadores, as tabletas, os libros ou as pinturas.
Qué é?

O uso da tecnoloxía móbil na aula é un tema de actual debate entre todo tipo de docentes e equipos directivos de centros educativos. É importante entender que non falamos de mobile learning, é dicir, o conxunto de metodoloxías de ensino-aprendizaxe exclusivamente mediante tecnoloxía móbil para educar e aprender en calquera momento e lugar; senón do uso do móbil como unha ferramenta máis dentro da aula como os ordenadores, as tabletas, os libros ou as pinturas.

Existen múltiples vantaxes e retos no uso desta tecnoloxía, se ben é certo que a controversia está a levar a que, por exemplo a Xunta impulse unha norma para prohibir o uso do móbil nas escolas e que a Generalitat potencie o uso do móbil nas aulas como elemento pedagóxico. Con todo, máis alá dos recentes cambios normativos, o certo é que non existe unha receita única, senón que o móbil, como calquera outro elemento pedagóxico, pode ser positivo ou negativo segundo as necesidades do alumnado, profesorado, os obxectivos de aprendizaxe, as actividades a realizar, etc.

Ademais, é importante que teñamos en conta que podemos aproveitar parte das vantaxes do uso dos smartphones que moitos menores posúen tamén fóra da aula, é dicir, como docentes podedes realizar actividades a través do móbil recomendando accións, actividades ou aplicacións.

Oportunidades no aula

Vantaxes

Na actualidade todos estamos afeitos a usar o teléfono móbil, se ben é certo que, por desgracia, non sempre o utilizamos axeitadamente tanto adultos como menores. De feito, o phubbing, ou a acción de poñer atención ao móbil en lugar de ás persoas coas que estamos acompañados, é algo cada vez máis frecuente tamén entre os e as menores. Non obstante, este é un tema que poden traballar co móbil nas aulas de xeito vantaxoso:

1. aprender a facer un bo uso da tecnoloxía. Dentro da aula pódense establecer normas que deben cumprirse. Así como o profesorado sabe utilizar este aparato tecnolóxico, pode ensinarllo ao seu alumnado. Ademais, isto permite traballar de xeito real temas de seguridade e resaltar a competencia dixital.

2. acceso a Internet en todo momento, aínda que non se dispoña da aula de ordenadores do centro. Dispoñer de móbiles nas aulas permite unha maior flexibilidade para realizar tarefas conectadas sen necesidade de dispoñer da aula de informática. Isto abre un mundo de posibilidades dende o pupitre ou o lugar onde se encontre o alumno: acceder aos documentos do profesorado, ler o xornal, consultar e participar no blog da aula, aprender a buscar, usar o dicionario, crear, editar e publicar contido de texto, audio, imaxe...

3. uso de ferramentas educativas tecnolóxicas. Sen necesidade de dispoñer doutros elementos, senón dos que os propios alumnos teñen, pódese traballar con realidade aumentada dentro da aula, QR, realizar avaliacións ou quiz no momento, completar proxectos co uso de redes sociais, uso de aplicacións específicas por materias ou competencias, etc.

4. aumento da motivación e participación. O uso dos móbiles permite unha comunicación diversa segundo as necesidades de cada alumno ou alumna, o que permite que a metodoloxía se personalice segundo as súas necesidades, así como o modo de traballo, de consulta, etc.

5. permite realizar o seguimento do método de ensino-aprendizaxe. Como en toda tarefa, a tecnoloxía móbil permite aos estudantes levar o seu propio rexistro diario de actividades, planificar o estudo en tempo e calendario, rexistras as súas ideas, etc. Como viamos no caso da gamificación, pode facilitar unha mellora no seguimento, así como introducir, por exemplo, avaliación continua.

Retos

A utilización do móbil na aula implica a necesidade de traballar todas as súas bondades, pero tamén pasa por asumir e facer fronte aos retos que supón introducilo no día a día escolar. Por suposto, non utilizar o móbil na aula pode ser unha resposta máis que adecuada, xa que depende das características do alumnado e do profesorado.

Así, algúns retos que son necesarios afrontar son:

1. diverxencia de acceso á tecnoloxía. A realidade é que os menores comezan a ter acceso aos móbiles aos 8 anos (de feito adoita ser o regalo estrela no momento da comuñón), se ben é certo que, en 2014, aos 12 anos o 70% dispoñía de móbil e aos 14 o 85%, segundo o estudo “Menores de edad y conectividad móvil en España” de Protégeles. Ademais, o sistema operativo e tecnoloxía tamén é diverso segundo a idade, o que implica que non sempre todo o alumnado poida realizar todas as actividades ben porque non posúen teléfono, ben porque non dispoña da tecnoloxía necesaria. Con todo, isto pode traballarse realizando usos que non dependan do dispositivo, senón da acción en si.

2. normativa diversa a nivel estatal, rexional e de centro. Actualmente non existe unha normativa igualitaria en todo o Estado, nin dentro dunha mesma comunidade autónoma e, nin sequera, entre centros dunha mesma cidade. Por iso, é un reto o uso ou non destes dispositivos xa que pode vulnerar normativas concretas e que cada docente deberá ter en conta. Neste post de Educ@conTIC realizan un análise en profundidade deste reto.

3. proceso de adaptación. A dispersión, posta de límites, niveis de atención... son algúns dos grandes medos que se teñen nun proceso de introdución do uso dos móbiles nas aulas. Se ben é certo que poden darse, os profesores que o utilizaron mostran que non son feitos máis distintos que coa introdución doutros elementos como foron os ordenadores. Para minimizalos, é importante marcar normas de uso do smartphone para todas as persoas do colexio, tamén os adultos, e mesmo facer partícipes aos e as estudantes na súa redacción.

4. uso inadecuado do teléfono móbil. En ocasións o uso do teléfono móbil pode levar consigo accións negativas cara a outras persoas como ciberbullying ou ciberacoso, sextorsion, publicacións negativas sobre docentes en redes sociais, etc., se ben isto non é consecuencia do uso na aula, senón do uso de xeito xenérico, cousa que utilizando o móbil na aula se podería traballar en grupo.

5. falta de obxectivos pedagóxicos. Quizais un dos maiores retos como docentes é a introdución dunha nova ferramenta cun sentido, é dicir, dentro dunha programación e dunha metodoloxía. É necesario entender que o móbil non é a salvación dos nosos alumnos, senón unha ferramenta máis de traballo.

Aplicación

a ter en conta antes de integrar o móbil na aula  

El Colexio Juventud de Santiago de Compostela redactou unha guía práctica para introducir dispositivos móviles en el aula. Se ben falan principalmente de comprimidos, moitas das cuestións podes ser aplicada tamén aos smartphones.

Con todo, en liñas xerais é importante ter en conta algúns aspectos para protocolizar o uso do móbil:

  1. Definir o alumnado: a súa tecnoloxía, os seus gustos, usos, costumes...
  2. Definir os obxectivos de aprendizaxe: curriculares, competenciais, etc.
  3. Elección do dispositivo e do número de dispositivos: comprimidos ou móbiles, propios, ou non, por grupos ou individual.
  4. Definición do tempo de uso e concreción das accións curriculares: toda a xornada, por materias, por proxectos, etc.
  5. Implementación e materiais: con conexión ou sen conexión, 3G ou wifi, con apps gratuítas ou de pagamento, recursos propios ou alleos...
  6. Delimitar o uso na aula e a participación: cando, como, que e quen.
  7. Avaliación: do mesmo modo cando, como, que e quen.
  8. Xestión de crise: que facer se... non dispoñemos de móbiles, existe un fallo tecnolóxico, a familia non desexa que se use o móbil na aula...?

 

Posibilidades

CEDEC móstranos, por exemplo, 45 ideas para usar a videocámara do móbil na aula, como gravar experimentos científicos, realizar vídeos das visitas a museos, realizar entrevistas a expertos, facer autoavaliacións en vídeo, etc. Pódese utilizar nas saídas para interactuar e documentar a natureza, por exemplo con Project Noah; traballar en clase a través de diversas actividades con Socrative ou utilizar como espazo de titoría en tempos de estudo a través de Whatsapp ou a novidosa app Remind centrada especificamente en educación.

Que queres facer? Pensa niso e a partir de aí encontrarás a ferramenta necesaria para logralo no uso de smartphones ou fóra deles.

Outros enlaces de interés

Guía Dispositivos móviles para el aprendizaje. Lo que usted necesita saber. Edutopia [pdf].

Publicaciones sobre aprendizaje móvil da UNESCO (directrices, iniciativas, análise del potencial, implicacións.

15 expertos en educación cuentan los pros y contras del uso  del móvil en el aula. Toyoutomeblog.

45 ideas para usar el móvil en el aula. CEDEC.

40 usos del celular en el aula. Diego Santos. Examtime.

Protocolo a desarrollar para incorporar el móvil en el aula. Formación FP Básica de Navarra. Diana González.

Buscador de aplicacións educativas Eduapps