Recursos Educativos

  1. Recursos Educativos
  2. Sistemas de Avaliación

Avaliación: que, como e cando avaliar

Fai unhas décadas, cando en educación se escoitaba a palabra curriculum, o máis probable é que fose para referirse ao currículo vitae, a historia educativa e laboral dunha persoa. Pero progresivamente o termo currículo, ou currículo na súa forma castelanizada, foise incorporando ao vocabulario educativo para designar ao conxunto de respostas que se dan na educación ás preguntas de que, como e cando ensinar e que, como e cando avaliar.

Qué é?

Fai unhas décadas, cando en educación se escoitaba a palabra curriculum, o máis probable é que fose para referirse ao currículo vitae, a historia educativa e laboral dunha persoa. Pero progresivamente o termo currículo, ou currículo na súa forma castelanizada, foise incorporando ao vocabulario educativo para designar ao conxunto de respostas que se dan na educación ás preguntas de que, como e cando ensinar e que, como e cando avaliar.

No deseño do proceso educativo parecería que a resposta máis relevante a contestar é Que ensinar, pero como sinala  John B. Biggs, para ver ao que realmente dálle importancia o profesorado é necesario analizar o que lle manda realizar ao alumnado e a maneira en que o avalía. É o que denomina aliñamento construtivo, a relación entre as intencións do profesorado, as tarefas que propón e os instrumentos de avaliación que utiliza.

Esta é a causa de que a análise do sistema de avaliación que utiliza o profesorado probablemente dará máis información sobre as súas intencións pedagóxicas que a análise dos obxectivos e contidos que propón.

Para aliñar a túa avaliación cos obxectivos, contidos e competencias que persegues, as tecnoloxías da información e da comunicación poden axudarche de maneira significativa, e por este motivo, nos sucesivos apartados deste bloque van ir analizando os instrumentos de avaliación que poidan ser máis adecuados en función das aprendizaxes que lle propoñas ao teu alumnado.

No sistema educativo do Estado español sinálanse diferentes tipos de aprendizaxes que é necesario que adquira o alumnado:

Por unha banda, é necesario aprender condutas, é dicir actividades que se realizan de maneira consciente, e que son observables e repetibles. Estas condutas están sinaladas nos obxectivos e nos contidos conceptuais e para avalialas, poden ser útiles os cuestionarios ou os tradicionais exames. Na rede podes atopar algúns servizos que che permiten crear os teus propios exames para realizar en liña ou atopar exames realizados por outras persoas e que a túa poderás utilizar.

Pero é evidente que non todas as aprendizaxes que debe realizar o alumnado, son susceptibles de ser avaliados mediante exames de preguntas curtas ou de marcar a resposta correcta, tal é o caso por exemplo, das habilidades, os procedementos ou as actitudes. Neste caso, a rede permite unhas interesantes posibilidades cos simuladores, que de momento están bastante lonxe do realismo que ofrecen algúns videoxogos, pero que xa comezan a achegar unhas suxestivas propostas.

Nalgúns casos, como consecuencia da aprendizaxe realizada, o alumnado elabora unha serie de produtos, por exemplo unha exposición ante o resto da aula, unha maqueta, un resumo, un traballo escrito, etc. para avaliar este tipo de produtos, as rúbricas son un instrumento apropiado.

Finalmente as competencias son un tipo de aprendizaxe recentemente incorporada ao sistema educativo do Estado español e que se desenvolven no proceso educativo mediante tarefas que realiza o alumnado. Para o traballo en liña , as webquest son recursos específicos que permiten a avaliación de tarefas.

Ao longo das próximas semanas desenvolveremos unha nova proposta educativa centrada na avaliación, con ferramentas e tutoriales de apoio e experiencias reais.