Recursos Educativos

  1. Recursos Educativos
  2. Recursos dixitais

5 usos que xa ten a Intelixencia Artificial na aula

Aínda que moitos consideran a Intelixencia Artificial unha tecnoloxía propia do futuro, o certo é que xa se está empregando con éxito en distintos ámbitos, incluído o educativo. E para gozar dela non son necesarios complexos sistemas nin robots: basta cun computador e un programa informático.

Qué é?

Partindo da consideración da Intelixencia Artificial como "aquela intelixencia levada a cabo por máquinas, con modelos de cómputo capaces de realizar actividades propias dos seres humanos", elaboramos unha recompilación das cinco principais aplicacións que xa lle están dando á I.A. en centros educativos de todos os niveis para aproveitar os seus amplos beneficios no proceso de ensino-aprendizaxe.

Asistir ao docente

A Intelixencia Artificial ten un gran potencial para apoiar o labor docente e facilitar certas tarefas automáticas como as administrativas, a avaliación de traballos ou a corrección de exames tipo test. Para facelo posible basta cun computador ou un dispositivo intelixente e a instalación dalgunha aplicación ou programa específico. Algunhas plataformas tan populares como Moodle xa incorporan esta opción: sempre que a proba sexa un cuestionario, corrixe automaticamente e elabora informes nos que especifican as súas respostas, os intentos para atopar a correcta, etc.

Como profesor virtual

Esta tecnoloxía é especialmente útil en contornas de aprendizaxe online grazas a unha das súas aplicacións: os chatbots, programas informáticos que son capaces de manter unha conversación de forma autónoma a través dunha aplicación web. Empregados na contorna educativa, poden actuar como un profesor, estudante ou titor interactivo capaz de resolver dúbidas, explicar certas cuestións e, mesmo, realizar avaliacións automáticas e personalizadas para cada alumno. Un exemplo desta aplicación atópase na ferramenta ‘EconBot’, un chatbot creado para os estudantes de Económicas de UNED que conta ata coa súa propia páxina de Facebook. Este uso beneficia ademais o ‘ life learning’ ou a ‘educación permanente’: o paradigma que fala da aprendizaxe continua do ser humano e que está vinculado coa formación na rede.

Medir o rendemento académico dos estudantes

Un equipo de expertos da Universidade Internacional da Rioja (UNIR) está a traballar nun proxecto piloto para, grazas á IA, poder medir, comparar e analizar o progreso académico de cada estudante de maneira personalizada. Son capaces, mesmo, de crear un patrón de comportamento a nivel de coñecemento, así como unha curva de aprendizaxe adaptada a cada un. Non son os únicos que están a traballar neles, xa que esta aplicación resultará moi útil para garantir o éxito educativo e, mesmo, para facer un diagnóstico a tempo dalgúns trastornos de aprendizaxe, como o TDAH.


Adapta a aprendizaxe ao estudante

A aprendizaxe adaptativa que promoven ferramentas como Snappet utiliza a Intelixencia Artificial para presentar recursos educativos adaptados ás necesidades de cada estudante. Desta maneira, e despois dun progreso por diferentes probas e actividades, o propio sistema analiza as respostas e crea un paradigma de personalización a medida de cada un.

Recoñecemento do alumnado

Ademais dos proxectos para personalizar a aprendizaxe e automatizar a avaliación dos estudantes, tamén se deseñaron ferramentas que recorren ao recoñecemento facial para identificar os alumnos á hora de realizar un exame a distancia, así como ao realizar xestións nas que é esencial asegurarse de que a persoa é quen di ser. De feito, xa se puxeron en marcha os primeiros proxectos piloto. TeSLA é un deles. Promovido pola Unión Europea, nel participaron 23.000 estudantes (algúns con necesidades educativas especiais) e 500 profesores de sete universidades europeas e o seu obxectivo foi precisamente desenvolver un sistema que valide a identidade e autoría dos estudantes tanto nos exames como no resto de actividades académicas empregando o recoñecemento facial, da voz e ata o estilo de redacción.

.